دریچه

یک عمر در انتظاری تا بیابی آن را که.......

                                         درکت کند....وتو را همانگونه که هستی بپذیرد

وعاقبت در می یابی که.......

                                   او از همان آغاز" خودت"بوده ای

ریچارد باخ

/ 2 نظر / 6 بازدید
دوست

[گل]

دوست

[گل]