/ 3 نظر / 7 بازدید
دوست

123

مهربان

دست گرم تو شفای مرگ من است لبان مست تو شکوه قلب من است کجا روم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به که گویم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ که یک لحظه خنده تو تمام آرزوی من اس

مهربان

دست گرم تو شفای مرگ من است لبان مست تو شکوه قلب من است کجا روم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به که گویم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ که یک لحظه خنده تو تمام آرزوی من اس.